The Written And Printed WordDE HISTORIE DER MARTELAREN

Adrianus Haemstedius, 1671
{Width: 8-1/4"; Height: 13"; Thickness: 3-1/2"}

     The complete title to this work is: DE HISTORIE DER MARTELAREN, Die om het getuygenisse der Euangelischer waerheythaer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftightoe. Niet alleen in dese Nederlanden/ maer oock in Dzanckrihck/ Engelandt/ Schotlandt/ Spanien/ Italien/ Duytschlandt/ America en andere Landen/ met vele van hare Bzieven en Belndenissen: als mede de Moozt van Parijs/ de Moozt in Doltoline/ d'ongehoozde wzeetheydt in Verlandt: midtsgaders de schzickelijcke Moozt aen de Daudoysen in Piemont/ en an=dere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijit met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoeght, door J.G.O. Met meer dan hondert vijstigh kopere platen verciert/ en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en engenschappen des landts enplaetsen gesneden; en een kozt inhoudt/ tot gerief van den Leser/ boven yder plaet. Op nieuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert.
      The title basically translates as: Story Of The Martyrs That To The Evidence Of The Evangelical Reality Their Blood Have Paid In.
     The compiler / editor of this book was Adrianus Haemstedius, or Adriaen Cornelisz of Haemstede (1525 to 1562). It is interesting to note that the book is noted as being printed at Amsterdam By the Widow of J(an) J(acobsz) Schipper, on the Keysers-pit.

     Below are some of the many copper-engravings which are found in this volume.