Antique Watermarks

Adrianus Haemstedius, De Historie Der Martelaren, published in 1671

De Historie Der Martelaren, Die om het getuygenisse der Euangelischer waerheythaer bloet gestort hebben, van de tijden Christi onses Salighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftightoe. Niet alleen in dese Nederlanden/ maer oock in Dzanckrihck/ Engelandt/ Schotlandt/ Spanien/ Italien/ Duytschlandt/ America en andere Landen/ met vele van hare Bzieven en Belndenissen: als mede de Moozt van Parijs/ de Moozt in Doltoline/ d'ongehoozde wzeetheydt in Verlandt: midtsgaders de schzickelijcke Moozt aen de Daudoysen in Piemont/ en an=dere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert; en elck op sijn behoorlick jaer en tijit met grooter vlijt en neerstigheydt tusschen gevoeght, door J.G.O. Met meer dan hondert vijstigh kopere platen verciert/ en alle de martelisatie seer curieus naer den aerdt en engenschappen des landts en plaetsen gesneden; en een kozt inhoudt/ tot gerief van den Leser/ boven yder plaet. Op nieuws van duysende misslagen gesuyvert en verbetert. (Published at) Tot Amsterdam, by de Weduve van J.J. Schipper, op de Keysers-gracht Adrianus Haemstedius. 1671